Actieve en betrokken ouders
Ouders spelen een belangrijke rol in onze school. Wij willen hen betrekken bij het onderwijs voor hun zoon of dochter, de kwaliteit van onze school en onze school in het algemeen. Ouders zijn voor ons dan ook een serieuze gesprekspartner. Wij vinden het bovendien heel erg belangrijk dat ook zij zich bij ons welkom en thuis voelen.
De eindverantwoordelijkheid blijft voor ieder kind uiteraard liggen bij ouders/verzorgers, maar het “samen onderweg gevoel”  is kenmerkend voor onze school. Wij vinden het van het grootste belang dat het kind daadwerkelijk merkt dat we samen onderweg zijn. Heeft u kritiek op ons onderwijs of goede tips, laat het ons weten!

Medezeggenschapsraad
Veel beslissingen die door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Om ervoor te zorgen dat met die belangen rekening wordt gehouden, is op elke school een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld: een verplicht overlegorgaan waarin personeel en ouders/verzorgers vertegenwoordigd zijn. De schoolleiding vraagt, afhankelijk van het onderwerp, advies of instemming aan de medezeggenschapsraad. Denk hierbij aan het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, de hoogte van de ouderbijdrage, enzovoorts. Ook kan de MR zelf onderwerpen aandragen. Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin elke school van Stichting De Mare is vertegenwoordigd; deze behandelt bovenschoolse onderwerpen.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar, met uitzondering van vertrouwelijke onderwerpen. De vergaderdata zijn te vinden in de schoolkalender. Wilt u een onderwerp inbrengen, dan kunt u dit het best mailen aan MR@bredeschooldespringplank.nl.
De MR is als volgt samengesteld:


Namens de ouders:
 

Hilco Prins (tevens GMR-lid), voorzitter; tel. 390568

Arwen Nelissen

Maaike Nijman
 

Namens het personeel:

Suzanne Vrielink (secretaris);


Iris de Koekoek

Wim Dumont


De leden van de teamgeleding zijn bij toerbeurt aanwezig bij de GMR.
 
Oudervereniging “De Springplank”.
Een school bestaat niet alleen uit leerlingen en leerkrachten. Ook de ouders/verzorgers vormen een belangrijke groepering. Immers de ouders/verzorgers kiezen voor een bepaalde school waar hun kind onderwijs volgt. Zij zien graag dat hun kind het naar de zin heeft op school. Het is natuurlijk ondoenlijk dat alle ouders continu op school zouden komen om te overleggen met de docenten over allerlei zaken die van belang zijn voor de hele school. Om toch voldoende overleg/feeling te hebben met de ouders, is er de Oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging fungeert als eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten daar waar het gaat om collectieve zaken. Persoonlijke zaken over individuele leerlingen worden natuurlijk rechtstreeks tussen ouder/verzorger en leerkracht geregeld.
De Oudervereniging is behalve aanspreekpunt ook de organisator van extra activiteiten in de school. In dit verband kunnen genoemd worden: het Sinterklaasfeest, extra activiteiten met Kerst en Pasen, schoolreizen, het oude spel, informele avonden voor ouders etc.
Het bestuur vergadert regulier acht keer per jaar. Een leerkracht is contactpersoon en indien nodig aanwezig bij deze vergaderingen. De Oudervereniging vergadert ook nog twee keer per jaar  samen met de Medezeggenschapsraad. Tijdens deze vergaderingen worden alle lopende zaken besproken. Daarnaast wordt er in de diverse commissies het nodige werk verzet.
Bestuursleden worden geworven via een oproep in de Springtijding. Indien nodig wordt er tussen de kandidaten gekozen. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen dan kunt u altijd met één van de bestuursleden persoonlijk contact opnemen of via de mail: ov@bredeschooldespringplank.nl.

Sam’s Kledingactie
Misschien heb je het al gezien: in de gang achter de rode (rechter) deur staat een grote kledingcontainer. Deze container van Sam’s Kledingactie staat er vanaf nu het hele schooljaar. Sam’s Kledingactie zamelt kleding, schoenen en huishoudtextiel. De opbrengst gaat naar noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Mensen in Nood biedt wereldwijd noodhulp aan mensen die het slachtoffer zijn geworden van oorlog, honger, natuurrampen of onderdrukking. Met structurele projecten biedt Mensen in Nood mensen weer een beter bestaan.Voor iedere kilo opgehaald textiel krijgt de Oudervereniging van de Springplank 0,10 euro. Dat geld komt direct ten goede aan de activiteiten die de ov organiseert en dus aan de kinderen van de school. Met uw bijdrage helpt dus twee goede doelen!
Let er alsjeblieft op dat het textiel van ‘originele kwaliteit’ dient te zijn: de plastic zakken moeten goed dichtgeknoopt zijn, de kleding mag niet vies of kapot zijn en schoenen moeten samengebonden zijn. Voor een andere kwaliteit krijgen Mensen in Nood en de ov niks betaald.
Meer informatie: www.samskledingactie.nl en www.menseninnood.nl

OPA: Oud Papier Actie.

Data schooljaar 2017-2018: 
augustus september oktober november december januari
  6 4 8 6 10
  20 18 22 20 24
           
 
februari maart april mei juni juli
7 7 4 16 6 4
21 21 18   20  
           Bestuursleden oudervereniging De Springplank 2017/2018

Martin van Ommen (voorzitter); ov@bredeschooldespringplank.nl, telefoon: 0628858420
,

Seeger ter Laak (secretaris); sterlaak@hetnet.nl, telefoon 0572-390202


Gert Hofmeijer; gert.hofmeijer@kpnmail.nl; telefoon: 0629102530


Alejandra Roetenberg
  

Bernita Blankvoort; hanenbernita@gmail.com; telefoon: 0657994373
    
                 
 Esther van Zundert; esthervzu@hotmail.com; telefoon: 0627060630                                 
   

Jo-Anne Bodewes

Durk Groeneveld; d.g.groeneveld@live.nl; telefoon  0631788199


Marlou van de Worp; marloevandewordp@hotmail.com; telefoon: 0613832091


Benno van der Veen ; ov@noke.nl


Judith Neimeijer

Nienke Wortelboer

Ruth Wevers (leerkracht)