Van de directie   22-11-2018


Spelen na schoottijd
We vinden het fijn om te zien dat ons schoolplein in trek is om heerlijk te kunnen spelen. Na schooltijd zijn er dan ook geregeld kinderen te vinden op de verschillende speelplekken op ons plein. Wees ervan bewust dat er na schooltijd geen toezicht op het (samen)spelen is, niet door de leerkrachten maar ook niet door de bso- leiding. De bso-medewerkers zijn er voor de kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang.
We kunnen het niet toestaan dat kinderen na schooltijd het schoolgebouw ingaan. Uiteraard geldt dit niet voor de  bso-kinderen en kinderen die meedoen aan naschoolse activiteiten.
 
Ziekmelding
Mocht u uw kind willen afmelden vanwege ziekte, dan verzoeken we u ons hier voor schooltijd telefonisch over te informeren. Vanaf ongeveer 7.45 uur zijn we telefonisch bereikbaar (0572-391521). Uiteraard wordt de afmelding aan de betreffende leerkracht doorgegeven.
We merken dat een mailtje vlak voor schooltijd niet altijd tijdig gelezen kan worden. Daarnaast werkt het doorgeven door een zus of broer vaak niet. Het komt vaak voor dat dit vergeten wordt.
 
Uitbreiding
Het is heel goed nieuws voor een basisschool dat er in de onderbouw veel nieuwe aanmeldingen binnen komen. Dat betekent echter wel dat de kleutergroepen in aantal groter worden. We zijn momenteeel actief bezig met een concrete invulling van groepsverkleining in de onderbouwgroepen in de vorm van een derde kleutergroep. De bedoeling is dat we een aparte groep 2 gaan formeren.
 

 
Top


Soms heb je een vraag: Mijn kind en media   22-11-2018


Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school en op straat. Met media bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het soms lastig om in de gaten te houden wat er online allemaal gebeurt, wat geschikte websites en spelletjes zijn en hoelang kinderen per dag media mogen gebruiken. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Een paar tips:
 
  • Praat met je kind over het gebruik van media
  • Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken met de oppas en opa’s en oma’s
  • Praat met anderen over hoe zij het doen
  • Gebruik media samen
  • Praat met je kind over wat hij ziet
  • Geef het goede voorbeeld
 
Wil je meer lezen over mediagebruik door kinderen? Bekijk dan de tipsheet over mediagebruik voor 0 tot 5 jarigen en/of voor 6 tot 12 jarigen. Of bekijk het filmpje over beeldschermkinderen.
 
Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de ontwikkeling of opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis inloopspreekuur op het consultatiebureau, op woensdag en vrijdag van 8:45 tot 9:15 uur. Je kunt ons ook mailen: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088 443 07 02.
 
Maureen Zwartjens -  Jeugdverpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
 
Top


Kerstoproep   22-11-2018

Op woensdag 19 december vieren wij met de hele brede school ons jaarlijkse kerstfeest. De Oudervereniging maakt er elk jaar weer een onvergetelijk feest van! Uiteraard kunnen zij dit  niet zonder uw hulp.

Zijn er ouders die 7 december van 12.00 uur tot 14.00 uur mee willen helpen de school te versieren?

Daarnaast zijn ze op zoek naar ouders die woensdag 19 december mee willen helpen met: voorbereidingen voor het kerstdiner (tijdens schooluren), ondersteunen tijdens kerstdiner (begin van de avond), opbouwen kerstmarkt (middag) en opruimen kerstmarkt (aansluitend kerstviering). Alle hulp is welkom!

Opgeven kan bij Judith Neimeijer of via de mail ov@bredeschooldespringplank.nl

Top


Sociale vaardigheidstraining    14-11-2018

 

De Kern Maatschappelijke Dienstverlening biedt de training sociale vaardigheden aan, voor kinderen van groep 5/6 en groep 7/8. In de trainingen wordt in diverse vormen onder meer gewerkt aan het leggen van contacten, luisteren, een mening geven, omgaan met kritiek, samenwerken en nee zeggen.

 

Voor sommige kinderen is het niet gemakkelijk om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten, omdat ze verlegen zijn of omdat ze juist erg op de voorgrond treden. Dit kan als gevolg hebben dat ze worden geplaagd, zich terugtrekken, zich eenzaam gaan voelen en daardoor psychische en/of leerproblemen ontwikkelen. Voor deze kinderen biedt De Kern een training sociale vaardigheden aan. Het doel van deze training is om de sociale competentie te vergroten, zodat kinderen beter opgewassen zijn tegen moeilijke situaties. In de groep wordt op een speelse- en gevarieerde manier gewerkt.

 

Er zijn 8 bijeenkomsten van 1,5 uur na schooltijd. De groep bestaat uit jongens en meisjes met verschillende leerdoelen. Iedere week krijgen de kinderen opdrachten mee naar huis voor zichzelf en opdrachten voor hun ouders. De training wordt begeleid door 2 maatschappelijk werkers. Voor de start wordt ieder kind met ouders uitgenodigd voor een intakegesprek en er is een informatieavond voor ouders. Er zijn geen kosten verbonden aan deze trainingen.

Voor meer informatie en opgave: Thomas Ziethof of Karin Grendel op het telefoonnummer 0570-547300 of per mail t.ziethof@stdekern.nl of k.grendel@stdekern.nl.

Top


Wat moeten we zonder de OV? De OV heeft vacature ruimte…   14-11-2018

 

De Oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om actief mee te helpen met het organiseren van activiteiten op school? Ziet u zichzelf ook al in de kerstcommissie zitten of met Sinterklaas overleggen hoe dit jaar het grote feest op 5 december eruit zal gaan zien?

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Er wordt ongeveer 10 keer per schooljaar vergaderd op een doordeweekse avond.

Wilt u eens sfeer proeven of heeft u vragen, schuif dan gerust aan bij een van onze vergaderingen. De eerst volgende vergadering is woensdag 21 november om 20.00 uur.

 

Top


Van de directie   14-11-2018


Kanjerinterventie
Afgelopen dinsdag heeft groep 6 een speciale Kanjerinterventiedag gehad. Een intensieve dag voor de kinderen, maar we kijken er met een goed gevoel op terug. Het spreekt voor zich dat we deze stap voortzetten in de groep. We waarderen de opkomst en betrokkenheid van de ouders enorm. Over enkele weken zullen we middels een ouderavond samen evalueren.
 
Ouderavond groep 3
Vorige week zijn de ouders van groep 3 uitgenodigd voor een ouderavond om samen terug te blikken op de afgelopen periode en de lijnen uit te zetten voor de komende periode. We hebben de avond als zeer positief ervaren en nemen de inbreng (de tips en tops) van u als ouders dan ook graag mee voor het vervolg.
Tijdens deze avond hebben we de ouders geïnformeerd over de tijdelijke formatie uitbreiding die we in deze groep in gaan zetten.
Groep 3 zal in de maanden november en december op de ochtenden gesplitst worden. Juf Fenny Eikelenberg neemt deze taak op zich. Zij zal naast juf Marjanne en juf Loes lesgeven aan een deel van groep 3. Juf Fenny is voor de kinderen en voor ons een bekend gezicht. Zij heeft vorig jaar veelvuldig op school ingevallen.
Tijdens de pauzes, tijdens gym en op de middagen is de groep weer samen.
 
Cito toetsweek groep 8
De kinderen van groep 8 zullen volgende week de Cito toetsen van ons leerlingvolgsysteem maken. De overige groepen maken de toetsen halverwege het schooljaar.
 
Top